• TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
     im GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WĘGORZEWIE
     NA ROK SZKOLNY 2021/2022

      

     Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. kandydat składa podanie na druku własnym szkoły wskazując wybrane oddziały.


     W przypadku wyboru oddziału sportowo – mundurowego termin składania podania upływa
     31 maja 2021r.

      

     Od  1 czerwca 2021 do 14 czerwca 2021 od godziny 9:00  - próby sprawności fizycznej
     dla kandydatów do oddziału sportowo - mundurowego.

      

     Przed przystąpieniem do próby należy dostarczyć: orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego.

      

     17 czerwca 2021 godzina 10:00 ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne
     wyniki prób sprawności fizycznej

      

     W terminie od 25 czerwca 2021 do 14 lipca 2021 do godziny 15:00 kandydat składa świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 o godzinie 10:00

      

     Kandydaci umieszczeni na listach osób zakwalifikowanych do liceum są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole najpóźniej do:    

     30 lipca 2021 r. do godziny 15:00

     dostarczając: oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli wcześniej złożyli potwierdzone kopie), dwie fotografie, opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną (jeżeli kandydat takowe posiada), orzeczenie o niepełnosprawności (kandydaci z problemami zdrowotnymi).

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na podstawie oryginałów dokumentów oraz podanie informacji o wolnych miejscach

     2 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00

      

     Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia
     do  5  sierpnia 2021

      

     Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
     do 3 dni od wystąpienia uzasadnienia odmowy przyjęcia.

      

     Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

     do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

      

     Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

     do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, ul. Prusa 10
   • sekretariat@lowegorzewo.pl
   • (+48) 87-427-23-67
   • ul. Bolesława Prusa 10
 • Liczba wizyt

 • Librus Synergia