• Deklaracja dostępności strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. M. Zaruskiego w Węgorzewie

    Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. M. Zaruskiego w Węgorzewie.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
    • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
    • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
    • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Sauter.
    • E-mail: vazix@o2.pl
    • Telefon: 874272367

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie
    • Adres: ul. Prusa 10, 11-600 Węgorzewo
    • E-mail: liceum@lowegorzewo.pl
    • Telefon: 874272367

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Do budynku prowadzą 3 wejścia:

    1. główne - wejście znajdujące się od ulicy Prusa. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do drzwi wejściowych prowadzą 3 schodki, brak podjazdu. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie.
    2. przedszkolne – od strony parkingu, pojedyńcze drzwi jednoskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło otwierane ręcznie do zewnątrz. Wejście dostępne w godzinach pracy szkoły. 
    3. od strony hali sportowej - drzwi jednoskrzydłowe, wejście  zaopatrzone w podjazd. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

     

    Dostępność budynku

    Skrzydła szkolne to budynek dwupoziomowy, wewnątrz budynku znajduje brak dostosowań do potrzeb osób niepełnosprawnych.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

    W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.

     

    Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

    Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się poprzez osoby dyżurujące.

     

    Obsługa osób słabosłyszących

    Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

     

    Dostępność parkingu

    Szkoła posiada parking wewnętrzny – wjazd od ulicy Listopada. Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. W odległości ok. 20 metrów od drzwi wejściowych do budynku  znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

    Od strony parkingu do głównego wejścia należy pokonać 3 schodki, nie ma tu podjazdu dla wózków – wejście bez barier możliwe jest tylko od strony ul. Listopada - przez skrzydło przy sali gimnastycznej

     

    Dostępność toalety

    Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze skrzydła. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.