• ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
     im GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WĘGORZEWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

     Kandydaci przyjęci zostaną na podstawie wyniku punktowego wg poniższych zasad:

     Zagadnienie

     Punktacja szczegółowa

     Oceny na świadectwie ukończenia szkoły
     z przedmiotów:

     1. Język polski - od 2 do 18 punktów

     2. Matematyka - od 2 do 18 punktów

     3. Język obcy - od 2 do 18 punktów

     4. Jeden przedmiot zgodny z wyborem „kierunku” spośród: biologia (kierunek medyczny), fizyka (kierunek politechniczny), geografia (kierunek biznesowy, kierunek sportowo-mundurowy), historia (dziennikarski i akademicki) - od 2 do 18 punktów

     Celujący: 18 punktów

     Bardzo dobry: 17 punktów

     Dobry: 14 punktów

     Dostateczny: 8 punktów

     Dopuszczający: 2 punkty

     Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

     7 punktów

     Uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego

     10 punktów

     Uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego

     7 punktów

     Uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego

     5 punktów

     Uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty

     10 punktów

     Uzyskanie dwóch lub więcej tytułów laureata wojewódzkiego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego organizowanego przez kuratora oświaty

     7 punktów

     Uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty wojewódzkiego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego organizowanego przez kuratora oświaty

     5 punktów

     Uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty

     7 punktów

     Uzyskanie tytułu laureata wojewódzkiego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego organizowanego przez kuratora oświaty

     5 punktów

     Uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego organizowanego przez kuratora oświaty

     3 punkty

      Zajęcie miejsc 1-10 w zawodach i konkursach wiedzy, sportowych i artystycznych międzynarodowych

     4 punkty

     Zajęcie miejsc 1-10 w zawodach i konkursach wiedzy, sportowych i artystycznych krajowych

     3 punkty

     Zajęcie miejsc 1-5 w zawodach i konkursach wiedzy, sportowych i artystycznych wojewódzkich

     2 punkty

     Zajęcie miejsc 1-3 w zawodach i konkursach wiedzy, sportowych i artystycznych powiatowych

     1 punkt

     Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia w konkursach lub zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wynosi 18

     Aktywność społeczna, w szczególności w formie wolontariatu

      3 punkty

     Maksymalna liczba punktów za oceny z czterech przedmiotów oraz
     za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:                 100 p.

     Punktacja za wyniki egzaminu ósmoklasisty z trzech zakresów:

      1. Język polski – wynik procentowy mnożony przez 0,35 – maksymalnie 35 punktów.

      2. Matematyka - wynik procentowy mnożony przez 0,35 – maksymalnie 35 punktów.

      3. Język obcy nowożytny - wynik procentowy mnożony przez 0,3 – maksymalnie 30 p.

     Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty:                                  100 p.

     Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w wyniku rekrutacji:                200 p.

     Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości
     lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów,
     o których mowa w zasadach rekrutacji.

      

     Uczniowie będą przyjmowani do poszczególnych oddziałów klasy I w kolejności zgodnej z sumą punktów rekrutacyjnych - na podstawie listy rankingowej -
     do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku posiadania równej liczby punktów, dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów są (w przedstawionej kolejności):

      

     a) łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty,

     b) łączna liczba punktów za oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji,

     c) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,

     d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie,

     e) problemy zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, ul. Prusa 10
   • sekretariat@lowegorzewo.pl
   • (+48) 87-427-23-67
   • ul. Bolesława Prusa 10
 • Liczba wizyt

 • Librus Synergia